Mindreader

A thought comes from the
outside. A thought is something
raw, a soft substance, yet it can
be caught.
How do we protect our thoughts
from being readable by the
others? How do we get
equilibrium and stability in our
acts?
Only meditation brings us to
the state of absolute awareness
without any disturbing elements
from the outside, without any
darkness.
Only meditation gives us clear
understanding, witnessing and
truth.
But it is the hardest thing in the
world…

Rok vydania: 2018

Jazyk: Anglický (EN)

Three-level Synopsis

… level one

Professor Valerii, an acknowledged scientist and innovator, loves his wife, Tatiana. He
cannot just sit and watch her dying in front of his eyes while no one is able to diagnose the
cause of her disease. He embarks on an impossible quest to save her…
Alan loves Sonia, at least so it appears. Then why did he betray their love and use the
invention of hers and Professor? What is his intention?
Sonia is like a daughter to Professor and Tatiana. They love her regardless that she had
broken up with Misha, their adoptive son…
Sonia loved Misha and could not bear that he left her for longing for his homeland. She could
leave with him, but he did not want that. And so she gave all her energy to her clinic and
patients, and, of course, to the research with Professor. His revolutionary discovery is about
to see the light of day very soon.

The USA giant Vesla longs for a new discovery. Their scientist announced to come up with a
unique device, the Mindreader, within ten years. For Kurt Eden, the main shareholder and
president of the company, it is hard to believe what a good luck came to them – a discovery
of a century came to them served on a silver plate and without waiting for a decade. It does
not take long, and the dark clouds of uncertainty, suspicion, dirt and lies start to gather
around this revolutionary patent.
Who can turn the tables? Can it be another couple in love – Thomas and Catherine? It might
be, considering that Cathy possesses the power to be immune to the Mindreader, she knows
the method of how to be “unreadable”.
Who murdered Alan’s ex-colleague? And why?
Where is Alan?
And who has kidnapped Sonia?
Why does Kurt Eden want to stop the manufacturing?
Who was shooting at Professor and his wife?
Is humankind ready for such invention?
“Mindreader” has all the answers.

… level two

A well-played game full of intrigues, science, medicine and health research, love and betray,
full of lies and desire for power gained through the skill of controlling the human mind…
Money, fame and power…
A slow start up to the sixth chapter gives room to introduce the creator of the revolutionary
invention in the medicine field and to zoom in on his motivation – his love that made him
dive into such research and construct something like that. The gradually built up story line
interleaves the parts of how it all began with thrilling passages from present, respectively
future, in a way that does not give a chance to see it coming, what the plot is… Some sort of
unexpected strange twists and events which lead the story line towards some “special and
strong” skills of other people… At least that is how it looks on the surface…
The story of love of Professor – a scientist – started already in the past century, and it is a
true story. As well as the medical invention CEM is real and has been used to this day. As
well as the entire story about the intrigues going hand in hand with inventing and patenting
this device.
But all other events, the further events heading to the future are a fiction… Well, a fiction,
which will highly likely happen in reality as well because rumour has it that the work on a
similar invention is in progress… somewhere…
The love couple Catherine and Thomas will bring us to meditations which appear as the only
protection humankind has against the effect of this invention. And how will the main
protagonist Sonia handle the betrayal and violated trust?
The story line is interwoven by more threads of love which keep the readers from seeing
where the story is heading and until the very last moment they will accuse someone to be
main suspect, someone completely else than…
All these original situations course the story at a brisk pace forward and bewilder the readers
so that they are not sure whether they are reading a love story or a medical study about
magically healed cases or a detective novel about the hunt for a thief of the license and even
about a murder investigation. Or maybe it is a sci-fi story, it seems so… But it is not. The
story is real, integrated, compact… and the Mindreader – the revolutionary invention of the
century – is already “in the air”, you can sense it… It is close, prowling for us and
challenging us to get ready… But how?
That all is to found out thanks to this book – through this thrilling story that certainly is going
to have a “to be continued…”

… level three

The plot stands on the already existing fact that in some countries a treatment using an
innovative prototype is being practised. On such principle, the Mindreader is invented – a
machine intended to treat and heal people.
As it usually happens, this patent is stolen and abused.
The line of events triggered by that together with the powerful tool that the Mindreader
becomes and how effective it is in destroying humanity – that all is uncovered in this book.
As the story is based on true events, projects a real life of an inventor of the original healing
tool prototype and through the theft of the patent and know-how reveals astonishing secrets,
the whole book gives a very realistic sensation.
Moreover, since all the thrilling twists and turns are happening through interpersonal
interactions, they point out the twists in love, relationships, and clearly mirror the capability
of the Mindreader to change people’s behaviour and implement a desire for power and
manipulation into them.
Partially it uncovers even the political and religious background and the power of a certain
chosen group, who is playing the big game with the events on Earth – on this planet – as if
with some dolls, puppets.
The plot touches the Sci-Fi dimension here, although the truth lies somewhere in between.
Yet it can be a foundation for the next story – Mindreader II, in which all the secrets about
Earth and the elite in charge would be uncovered, and which would reveal a catastrophe
that the Mindreader can cause unless used correctly. Protectors, of course, are on guard and
nearby.
The story is situated in Ukraine, the origin of the scientist, later in Europe (Berlin and
Switzerland) and then in the USA (Secret Valley).

Čítačka mysle

Dajú sa čítať myšlienky? Je veda tak ďaleko, že ľudstvu predostrie nový
nástroj liečby? Sme na to pripravení? Nestane sa výdobytok vedy novým
prostriedkom manipulácie, mocenských ťažení a egoistických súperení?
Ako to ovplyvní lásku dvoch ľudí? Čo sa stane s medziľudskými vzťahmi?
A akú úlohu v tom všetkom zohráva uvedomelosť jedinca?

Čo to je? Čítačka mysle?

Jedinečný a unikátny príbeh plný napätia, neočakávaných zvratov a nečakaného záveru.Príbeh s úplne novou tematikou, tematicky zameraný tak, že čitateľ ani len nebude tušiť, o čo v deji vlastne ide, lebo nie je všetko tak, ako to vyzerá.

Rok vydania: 2018

Jazyk: Slovenský (SK)

Anotácie v 3 rovinách

… prvá rovina

Profesor Valerij, uznávaný vedec a inovátor, miluje svoju ženu Tatianu. Nevie zniesť, že mu
pred očami umiera a nikto nevie nájsť príčinu. Pokúsi sa o nemožné, aby ju zachránil…
Alan miluje Sonju. Tak sa to aspoň javí. Prečo potom zneužil ich lásku a použil to, čo bolo
predmetom jej a profesorovho výskumu? Aký je jeho zámer?
Sonju milujú ako vlastnú dcéru, profesor aj jeho žena Tatiana. Majú ju ako vlastnú dcéru, bez
ohľadu na to, že sa s Mišom rozišli…
Sonja Mišu milovala. Nevedela zniesť, že ju opustil kvôli túžbe po domovine. Mohla odísť s
ním, ale dala prednosť klinike a svojim pacientom. A samozrejme – výskumu s profesorom.
Jeho prevratný objav vraj už čoskoro uzrie svetlo sveta.

Americký gigant Vesla prahne po novom objave. Ich vedci vyhlásili, že akúsi unikátnu
Čítačku mysle vyvinú do desiatich rokov. Kurt Eden, hlavný akcionár a prezident
spoločnosti, nemôže uveriť šťastiu, ktoré ich postretlo. Objav storočia im bol podstrčený
popod nos. Až neskôr sa okolo celej kúpy patentu začne šíriť mračno neistoty, podozrenia,
špiny a klamstiev…
Kto to môže celé zvrátiť? Ďalší zamilovaný párik – Thomas s Catherinou? Pripadá to do
úvahy, hlavne preto, že Cathy podľa všetkého ovláda metódu, ako byť „nečitateľný“…
Prečo a kto zavraždil bývalého Alanovho kolegu?
Kde sa podel Alan?
A kto uniesol Sonju?
Prečo chce Kurt Eden stopnúť výrobu?
Kto strieľa na profesora a jeho ženu?
Sú na taký vynález ľudia pripravení?
To všetko vám zodpovie „Mindreader“…

… druhá rovina

Rozohraná hra, plná intríg, vedy, výskumu v oblasti zdravia a medicíny, plná lásky a zrady,
klamstiev, túžby po moci formou získania špeciálnej schopnosti ovládania ľudskej mysle…
Peniaze, úspech a moc…
Pomalý rozbeh – zhruba po šiestu kapitolu, počas ktorého sa zoznamujeme s tvorcom
prevratného vynálezu v oblasti medicíny a motívom – láskou, vďaka ktorej sa podujal niečo
také objaviť a skonštruovať, je prerušovaný napínavými časťami už so súčasnosti, resp.
budúcnosti, tak, aby nikto netušil o čo tu ide… Akési veľmi zvláštne zvraty a udalosti, ktoré
smerujú dejovú líniu smerom k akýmsi „vyhraneným a špeciálnym“ schopnostiam ostatných
ľudí… tak to navonok vyzerá…
Príbeh lásky profesora – vedca, ktorý začal ešte v minulom storočí, je skutočný príbeh, tak
ako je skutočný aj medicínsky vynález CME, ktorý sa dodnes používa, a tak, ako je pravdivý
aj celý príbeh okolo intríg spojených s vývojom a patentovaním tohto stroja.
Avšak všetky ďalšie udalosti, ďalšie a smerujúce do budúcnosti, sú už fikciou, ktorá s
veľkou pravdepodobnosťou nastane, lebo údajne sa už na obdobnom vynáleze niekde
pracuje…
Príbeh lásky hlavnej hrdinky, alebo skôr príbehy lásky, ktorými sa podarí čitateľa zmiasť
natoľko, že vôbec nebude tušiť smerovanie príbehu a do posledného momentu bude
obviňovať ako hlavného podozrivého úplne inú osobu, než…
Príbeh lásky ďalšieho páru, ktorý nás smeruje k meditáciám a k zjavne jedinej forme ochrany
človeka pred účinkami tohto vynálezu.
Všetky tieto situácie sú veľmi originálne a dej sa posúva rýchlo vpred, čitateľa metúc,
pretože ten vôbec netuší, či číta zamilovanú novelu, medicínsku štúdiu o zázračných
vyliečených prípadoch, alebo detektívku, v ktorej sa hľadá zlodej licencie a vyšetruje sa
dokonca aj vražda. A už vôbec to nevyzerá na sci-fi príbeh, ktorým tento príbeh zatiaľ tak
trochu je… Dej je reálny, celistvý a Čítačku – prevratný vynález storočia je už možné „cítiť v
éteri“… je blízko… číha na nás… a vedie nás k tomu, aby sme sa pripravili… Ako?
To sa dozvieme vďaka tejto knihe, v tomto napínavom príbehu, ktorý bude mať určite aj
ďalšie pokračovanie…

… tretia rovina

Tematika je založená na už existujúcom princípe liečby inovatívnym vynálezom, ktorý
sa už v niektorých krajinách používa. Na jeho princípe je vynájdená Čítačka mysle, ktorá
má prvoplánovo slúžiť výlučne na liečbu ľudí a ozdravovanie.
Ako to už zvyčajne býva, patent bol ukradnutý a začína byť zneužívaný.
Čo všetko sa začne diať, akým silným nástrojom moci sa Mindreader stane a ako vie
celkovo ničiť ľudstvo sa začne odhaľovať práve v deji tejto knihy.
Keďže príbeh vychádza zo skutočných udalostí a odráža reálny príbeh života vedca,
ktorý pôvodný liečebný stroj vynašiel a následne odhaľuje tajomstvá ukradnutím patentu a
know-how k Čítačke, vyzerá celá kniha veľmi realisticky.
Navyše všetky napínavé zvraty sa odohrávajú prostredníctvom ľudských vzťahov,
poukazujú na zvraty v láske a medziľudských vzťahoch, krásne odráža, ako Čítačka vie
meniť správanie ľudí a ako ich vie primäť k túžbe po moci a manipulácii.
Z časti sa odkrýva aj politické a náboženské pozadie a sila istej vyvolenej skupiny, ktorá sa
hrá s dianím na Zemi – na tejto planéte – ako s bábkami.
Toto nadobúda už trošku Sci-fi rozmery, aj keď pravda je niekde uprostred, ale vie byť
základom pre ďalší príbeh – Mindreader II., kde sa odhalia všetky tajomstvá o Zemi, o
vládnucich vyvolených a o katastrofe, ktorú vie Mindreader spôsobiť, ak sa nebude
správne využívať. Záchranári sú samozrejme v strehu a nablízku.
Dej sa odohráva – prvé scény na Ukrajine, odkiaľ pochádza vedec, potom v Európe (Berlín a
Švajčiarsko) a USA (Secret Valley).

Towards the Inner

It might seem to you that in your life, whether work or personal life, the same events, situations, twist and turns, falls and failures repeat again and again. It all comes with the avalanche called sadness. Fear. Pain. Questions: Why am I here? What’s this life about? What’s its point, fulfilment? And why am I going through the same cycles over and over?

If you think about it, maybe the conditioning, the repeating cycles, are not only yours, but also those that your parents had experienced. You live trapped in a vicious circle and you do just what your unconsciousness conditioned you with.

Everything can be changed!

Dive into yourself, feel the silence and beauty of your being. You might even stop those cycles…

Your life will become conscious and full of brightness.

Something similar happened to our protagonist – a successful, intelligent, beautiful and outwardly happy woman, who began to transform from a desperate, gloomy and damaged wreck into a real being full of love.

An incredible story based on true events. A totally worthy read – it might change your life, too…

The alchemist who travels towards happiness in today’s world.

Rok vydání: 2017

Jazyk: Anglický (EN)

Do nitra

V dnešní době se čím dál častěji setkáváme s prohlášeními typu „pozitivní myšlení“, „síla myšlenek“, „transformace vědomí“. Jen málokdo ale ví, co to ve skutečnosti znamená, když dosáhnete svého osvícení či získáte skutečnou a věčnou spokojenost, lásku a štěstí. Ve většině případů se to stane, možná ani ne vědomě, lidem, kteří přežili klinickou smrt nebo překonali jiné těžké choroby. No a potom si tuto cest u vol&ia cute, ti, kteří prožili těžký duševní pád anebo jich – právě takových pádů – zažili v životě několik a opakovaně.
Hlavní hrdinku příběhu motivuje mistr Osho a právě síla vědomí, získání vnitřní stability a pokoje, energie vesmíru, existence, kvantových polí. Tomu všemu začala rozumět a tím začala žít ve smyslu úplně nového vnímání světa. Přeměna úspěšné, inteligentní, krásné a navenek šťastné ženy ve skutečnou láskyplnou bytost, jejíž životní cykly a omyly se jen tímto přestanou konečně opakovat.
Neuvěřitelný příběh založený na skutečnosti. Stojí za přečtení – možná změní i váš život… Alchymista, který putuje za štěstím v dnešním světě…

Rok vydání: 2017

Jazyk: Český (CZ)

Pretancuj životom - Návod od Jerronime

Nech ste kdekoľvek, je to stále začiatok. Človek zostane navždy dieťaťom, človek zostane navždy nepoškvrnený.  A to je celé umenie života – zostať nepoškvrnený, svieži a mladý, neskazený životom, minulosťou ani prachom, ktorý sa obvykle hromadí na ceste počas životnej púte.

Pamätajte, že každý okamih otvára nové dvere. Život je nelogický.  Má svoj začiatok, ale nemá koniec. Nič skutočne živé
sa nikdy nekončí. Pokračuje to ďalej a ďalej a ďalej.

Rok vydání: 2017

Jazyk: Slovenský (SK)

V jadre

Hlavná hrdinka príbehu možno uvidela nutnú zmenu, ktorú svet potrebuje. Disponuje všetkými nástrojmi, aby svoje vnuknutie aplikovala v reálnom živote.

Je na to však svet pripravený?

Rok vydání: 2017

Jazyk: Slovenský (SK)