• No products in the cart.
 1. Vymezení pojmů

Prodávající – provozovatel internetového obchodu (e-shopu) www.jerronime.com,

GC s.r.o., Bajkalská 29/C, Bratislava 82101

Kupující – fyzická nebo právnická osoba, která prostřednictvím e-shopu vytvořila objednávku. Pro účely zákona č. 102/2014 Sz. se spotřebitelem rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nenakupuje zboží pro účely jeho prodeje jiným osobám, za účelem podnikání nebo výkonu zaměstnání či povolání.
E-shopem je počítačový systém umístěný v síti internet s veřejným přístupem, který umožňuje objednávání zboží nebo služeb.
Zboží, nebo služba – produkty, nebo služby v nabídce internetového obchodu jerronime.com

Objednávka – kupní smlouva, která vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu výběrem zboží, nebo služeb kupujícím včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře.
Kupující plně uznává elektronickou komunikaci především prostřednictvím e-shopu, e-mailové komunikace.

 

 1. Cena

Všechny uváděné ceny při zboží/knihách jsou konečné včetně 10 % DPH.
Prodávající je vázán cenou uvedenou na stránce e-shopu v momentu provedení nákupu.

3.Objednávka

Objednávka vzniká potvrzením procesu objednávání v e-shopu, výběrem zboží nebo služeb kupujícím, včetně kompletního vyplnění objednávkového formuláře. Pro korektní vyřízení objednávky je třeba vyplnit požadované údaje v objednávce. Kupující zasláním objednávky souhlasí s cenou objednávaného zboží a služeb, a tedy objednávka se stává pro kupujícího závaznou.
Potvrzením objednávky ze strany prodávajícího vzniká kupní smlouva, kterou je možné měnit, rušit nebo doplňovat, jen na základě vzájemné dohody mezi kupujícím a prodávajícím, pokud zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.
Kupujícímu je po vytvoření objednávky v e-shopu automaticky generovaný e-mail s potvrzením přijatí objednávky e-shopem.
Kupující je odesláním objednávky vázán k zaplacení kupní ceny objednaného zboží.

 1. Platební podmínky

Za zboží a služby v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:
a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží),

 

 1. Dodací podmínky

Prodávající je povinen do 30 dnů od vzniku kupní smlouvy zaslat kupujícímu zboží, pokud se nedohodli jinak, nebo pokud při zboží nebyla uvedena delší dodací lhůta.
Pokud je zboží skladem je expedováno podle kapacitního možností v co nejkratším čase.
Pokud se v objednávce nachází víc zboží a služeb a část z nich není skladem, informuje prodávající o tom kupujícího s možnostmi částečných dodávek.
Daňový doklad (faktura) je v elektronické formě dostupná kupujícímu v příloze e-mailu.

Za místo plnění se považuje místo, do kterého je zboží dodáváno.
Prodávající realizuje dopravu ke kupujícímu prostřednictvím: Slovenské pošty.

 

 1. Platební a přepravní podmínky při dopravě Slovenskou poštou s doručením v rámci Slovenské republiky do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu: 2,90€. Vyhrazujeme si právo na změnu ceny podle aktuálního ceníku Slovenské pošty.

 

 1. Převod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až okamžikem vyplacení plné ceny za předmět kupní smlouvy.
U zboží nebo služeb, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo v případě uplatnění reklamace kupujícím, vybavit až v momentě úplného zaplacení předmětu kupní smlouvy.

 

 

 1. Právo spotřebitele vrátit zboží bez udání důvodu a poučení spotřebitele

Spotřebitel má na základě zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží, nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku, nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „Zákon“) podle ustanovení § 7 a následujících právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží. Pokud předmětem kupní smlouvy je dodání zboží, spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy i před dodáním zboží.
Spotřebitel je povinen, pokud toto právo chce využít, písemné odstoupení od kupní smlouvy osobně doručit nejpozději v poslední den určené lhůty na kontaktní adresu prodávajícího, nebo toto odstoupení předat k poštovní přepravě nejpozději v poslední den lhůty na adresu, která je uvedena v kontaktech. Spotřebitel je povinen po oznámení o odstoupení od smlouvy zaslat, nebo doručit osobně nepoškozený předmět smlouvy, od které odstupuje spolu s veškerou dokumentací – např. originálem faktury, návodem a jinou dokumentací k zboží, která mu byla doručena spolu se zbožím, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení (§10 ods. 1 Zákona). Doporučujeme kupujícím, aby si vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je potřeba vyplnit minimálně údaje s označením „*“ – hvězdičkou.
Zboží nám nezasílejte na dobírku, takové zboží nebude převzato. Provozovatel e-shopu vrátí zaplacené plnění za zboží / službu včetně nákladů na dopravu ve smyslu ust. §9 odst. 3) zákona č. 102/2014 Sb. jakožto i nákladů prokazatelně vynaložených na objednání zboží do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, nicméně nemusí vrátit peníze dříve, než je mu doručeno zboží nebo spotřebitel neprokáže zaslání zboží, to neplatí v případě, že prodávající navrhl, že si zboží sám vyzvedne. Náklady na vrácení zboží nese spotřebitel. Právo na odstoupení od smlouvy se nepoužije pro výrobky a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014 Sb. Spotřebitel nese případné snížení hodnoty zboží, které bylo způsobeno jeho používáním nad rámec potřebný pro zjištění funkčnosti a vlastností zboží.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

Za smluvní strany se pokládá prodávající a kupující.

Kupující je povinen:
a) převzít objednané zboží,
b) zaplatit za zboží dohodnutou odplatu prodávajícímu,
c) překontrolovat neporušenost obalu, resp. i samotné zboží při jeho přebírání.

Prodávající je povinen:
a) dodat zákazníkovi zboží v požadované kvalitě, množství a v dohodnuté ceně,
b) spolu se zbožím, nebo dodatečně zaslat zákazníkovi všechny dokumenty ke zboží jako například fakturu za zboží, reklamační list, návod k obsluze v kodifikované podobě slovenského jazyka.

 1. Náhrada škody při nepřevzetí zboží
 1. a) Prodávající má právo na náhradu škody (podle ust. § 420 a násl. Občanského zákoníku), v případě, že si kupující objednal zboží, které nestornoval, resp. neodstoupil od smlouvy a zároveň od dopravce nepřevzal toto zboží, nebo po výzvě prodávajícího si v případě zvolení osobního odběru zboží nepřevzal ve stanovené lhůtě na odběr. Tímto jednáním kupující porušil svoji povinnost uvedenou v bodě 9 písm, a), podle kterého je kupující povinen převzít objednané zboží.
 1. b) Při určování výšky náhrady škody, prodávající bere v úvahu především dopravní náklady a s tím spojené poplatky v případě zaslání zboží, náklady spojené s balením, expedicí a administrací objednávky, jako i všechny ostatní náklady, které mu vznikly s realizací předmětné objednávky a zároveň má právo si účtovat i ušlý zisk.
 2. c) Prodávající má právo i neuplatnit si právo na náhradu škody, nebo si uplatnit toto právo jen z části.

 

 1. Osobní údaje a jejich ochrana

11.1. Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, oznámí prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu, e-mailovou adresu. V případě, pokud prodávající zpracovává i jiné osobní údaje kupujících, zpracovává je v rozsahu nezbytném pro splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující poskytuje osobní údaje prodávajícímu dobrovolně za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy a další komunikace s ním. Bez jejich poskytnutí prodávající nemůže řádně plnit smlouvu s kupujícím, a proto ji nebude možné s kupujícím ani uzavřít. Účelem zpracování těchto osobních údajů je vystavení daňového dokladu, předsmluvní vztahy, identifikace kupujícího, potvrzení objednávky, a to telefonicky nebo prostřednictvím elektronické pošty, doručení zboží, vedení věrnostních programů pro zákazníky, realizování marketingových aktivit, informování o akcích, novinkách a slevách.

11.2. Prodávající zpracovává osobní údaje dotyčných osob pro účely věrnostních programů a na marketingové účely se souhlasem dotyčné osoby v souladu s § 11 zák. č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších právních předpisů. Dotyčná osoba projeví svůj souhlas se zpracováním osobních údajů při objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu www.jerronime.com nebo jiným vhodným způsobem.

11.3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas ve smyslu ust. § 11 odst. 1 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZnOOÚ“), aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Tyto osobní údaje prodávající zpracovává po dobu 24 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu se zpracováním jeho osobních údajů, a to za účelem evidence uzavřených kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím, faktur a jiných dokumentů, za účelem marketingu, za účelem přepravních služeb koupeného zboží. Prodávající je oprávněn poskytnout osobní údaje na zpracování se souhlasem dotyčné osoby na výše uvedené účely v zájmu zvýšení kvality poskytovaného zboží a služeb a zvýšení spokojenosti zákazníků. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího jen po dobu nezbytnou pro splnění svých povinností vyplývajících ze smlouvy a z obecně závazných právních předpisů. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího v souladu s ust. § 17 odst. 1 ZnOOÚ. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu a údaje budou následně vymazány. Prodávající nezpřístupňuje osobní údaje žádné třetí osobě, kromě toho, když je to nezbytné ke splnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující bere na vědomí, že jeho osobní údaje budou zpřístupněny nebo poskytnuty třetí osobě (např. dopravci) za účelem splnění jeho povinností vyplývajících z kupní smlouvy.

11.4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

11.5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ bude osobní údaje získávat výlučně na účely uvedené v bodě 11.1., 11.2. a 11.3. těchto podmínek.

11.6. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zajistí, aby se osobní údaje zpracovávaly a využívaly výhradně způsobem, který odpovídá účelu, na který byly shromážděny.

11.7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje ZnOOÚ ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet.

11.8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané, ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:

 1. a) identifikační údaje prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
  b) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nepostupuje podle § 8 ZnOOÚ,
 2. c) účel zpracování osobních údajů,
 3. d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů podle § 10 ods. 4 první věty ZnOOÚ a
 4. e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména

– poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; pokud prodávající získává osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího podle § 11 ZnOOÚ, oznámí i čas platnosti souhlasu, a pokud kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie,  mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo zákona, prodávající oznámí kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
– třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
– okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
– formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
– třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční přenos osobních údajů,

; při vydání rozhodnutí podle odstavce 11.12. těchto Obchodních podmínek je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací,

ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého získal jeho osobní údaje na zpracování,
ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
likvidaci jeho osobních údajů, kterých účel zpracování se skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby platnosti, pokud prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu kupujícího.

11.9. Právo kupujícího podle bodu 11.8. bodu 5 a 6 těchto Obchodních podmínek lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

11.10. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci, využívání titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo poskytování titulu, jména, příjmení a adresy kupujícího pro účely přímého marketingu.

11.11. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, má právo u prodávajícího kdykoli nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů v případech podle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zasahování do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozené; pokud tomu nebrání zákonné důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, k jejichž zpracování kupující namítal, bez zbytečného odkladu blokovat a zlikvidovat, jakmile to okolnosti dovolí.

11.12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odklad, dále má právo u prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí prodávajícího, které by mělo právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje kupujícího ve lhůtě podle odst. 11.19. těchto Obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavku kupujícího, nebo pokud prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů kupujícího.

11.13. Pokud kupující uplatní své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání, osobně ústně do zápisu, z něhož musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis kupujícího; kopii zápisu je prodávající povinen předat kupujícímu, u zprostředkovatele podle bodu 1 nebo 2 tohoto odstavce těchto Obchodních podmínek, je ten povinen tuto žádost nebo zápis předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

11.14. Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

11.15. Pokud kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

11.16. Pokud kupující nežije, jeho práva, která měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

11.17. Žádost kupujícího podle odst. 11.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 těchto Obchodních podmínek a odst. 11.10. až 11.12. těchto Obchodních podmínek vybaví prodávající bezplatně.

11.18. Žádost kupujícího podle odst. 11.8. bodu 4 těchto Obchodních podmínek vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

11.19. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost kupujícího podle odstavců 11.17. a 11.18. těchto Obchodních podmínek nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

11.20. Omezení práv kupujícího podle odst. 11.9. těchto Obchodních podmínek prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

11.21. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 15 odst. 1 písm. b) ZnOOÚ zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodě 11.3. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo: Partizánská cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
IČO: 36631124
zapsaná v OR SR Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sa, vl. č. 803/S

Jako kupující jsem si vědom skutečnosti, že výše uvedené souhlasy jsem oprávněn kdykoliv odvolat písemnou formou.

Jako kupující prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 odst. 1 informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem, které jsou zveřejněny na internetové stránce www.jerronime.com

Souhlas se zpracováváním osobních údajů – marketing

Tímto uděluji souhlas podle § 11 zákona č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů v znění pozdějších právních předpisů se zpracováváním mých osobních údajů v rozsahu emailové adresy internetovým obchodem www.jerronime.com

Prohlašuji, že jsem byl/a v souladu s § 15 ods. 1 informován/a o podmínkách zpracování osobních údajů provozovatelem.

 1. Závěrečná ustanovení

Prodávající si vyhrazuje právo měnit tyto všeobecné obchodní podmínky a reklamační podmínky i bez předchozího upozornění kupujícího. V případě změny obchodních podmínek, nebo reklamačních podmínek, se řídí celý proces nákupu prostřednictvím těch obchodních podmínek, které byly platné v okamžiku odeslání objednávky kupujícím a tyto jsou přístupné na internetové stránce prodávajícího. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou reklamační podmínky. Odesláním objednávky kupující vyjádřil souhlas s obchodními podmínkami, jakož i s reklamačními podmínkami a souhlasí s jejich zněním. Tyto obchodní podmínky a reklamační podmínky jsou zveřejněny na internetové stránce e-shopu.